Algemene Voorwaarden – MyOnlineStore B.V. Definities Algemene Voorwaarden, deze voorwaarden, inclusief bijlage(n), welke integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen MyOnlineStore en Webwinkelier; MyOnlineStore, oftewel ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’: de onderneming MyOnlineStore B.V., gevestigd aan Molenstraat 56, 5341GE te Oss, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 17149100, handelend onder de naam Mijnwebwinkel, de leverancier van de Dienst. Dienst: de webwinkel/online software die MyOnlineStore in gebruik geeft aan en host voor de gebruiker (ook wel ‘Webwinkelier’) in de gratis versie ‘Mijnwebwinkel GO’, de betaalde versies `Mijnwebwinkel GROW`, ‘Mijnwebwinkel PRO’ en `Mijnwebwinkel PREMIUM` en/of alle andere door MyOnlineStore geleverde diensten. Webwinkelier, oftewel ‘je’, ‘jij’, ‘jouw’, ‘jullie’: de (rechts)persoon die de Dienst van ons afneemt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen MyOnlineStore en de Webwinkelier op grond waarvan wij onze diensten verlenen, inclusief deze Algemene Voorwaarden en aanhangende bijlage(n). Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen die wij doen en overeenkomsten die wij sluiten, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Als je zelf algemene voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing. Totstandkoming Overeenkomst De Overeenkomst tussen jou en MyOnlineStore komt tot stand nadat je alle gegevens in het registratieproces hebt ingevuld, akkoord bent gegaan met de Algemene Voorwaarden en de webwinkel hebt aangemaakt. Wij hebben het recht zonder opgaaf van redenen de aanvraag tot het aanmaken van een webwinkel ongedaan te maken of de aanmaak van een webwinkel te voorkomen. Rechten en verplichtingen MyOnlineStore Wij streven ernaar om de Dienst altijd volledig beschikbaar te stellen aan jou. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de Dienst altijd volledig beschikbaar is. Als de Dienst niet (volledig) beschikbaar is, doen wij er alles aan het probleem zo snel mogelijk op te lossen en geldt artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden. In sommige gevallen kan sprake zijn van overmacht waardoor het voor ons niet mogelijk is om de Dienst beschikbaar te stellen. Bij overmacht denken wij bijvoorbeeld aan een terroristische aanslag, oorlog, staking van personeel, een brand of een natuurramp, of digitale aanvallen (bijvoorbeeld DDoS), inbraken of beslaglegging op onze servers. Ook andere oorzaken voor overmacht zijn denkbaar. In het geval van overmacht hebben wij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen. Wij hoeven aan jou in dat geval geen schade te vergoeden. versie 6 | 18 mei 2020 Wij mogen naar eigen inzicht en zonder overleg met jou wijzigingen aanbrengen in de Dienst. Daarnaast mogen wij derden inschakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij mogen in de Dienst en e-mails naar jouw klanten een hyperlink en/of afbeelding plaatsen, waaruit blijkt dat je gebruik maakt van onze diensten. Daarnaast kunnen er technische redenen zijn waarom je soms onze naam kan terugvinden in het internetadres van je webwinkel. Wij mogen technische maatregelen nemen ter bescherming van ons, onze Dienst en de toeleveranciers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Dienst. Je mag deze beveiligingsmaatregelen niet verwijderen of ontwijken. Wij informeren je per e-mail over de ontwikkelingen rondom de Dienst en over aanvullende diensten van onze partners. Stel je dit niet op prijs, dan kun je je hiervoor afmelden in de beheeromgeving van de Dienst. Indien je je niet houdt aan de afspraken of wij het vermoeden hebben dat dit zo is, dan hebben wij het recht onze verplichtingen ten opzichte van jou op te schorten. Dit betekent dat wij over mogen gaan tot tijdelijke of permanente sluiting van jouw webwinkel. Indien je supportvragen aan ons voorlegt, kan het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om ons mee te laten kijken in jouw beheeromgeving om instellingen aan te passen. Met het aangaan van de dienstverlening en het voorleggen van dergelijke vragen, geef je toestemming voor het voorgaande. Rechten en verplichtingen Webwinkelier Je verkrijgt met de Overeenkomst een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken voor het opzetten en beheren van één (1) webwinkel, gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Wij willen weten met wie wij zaken doen en hoe wij jou kunnen bereiken. Hiervoor vragen wij enkele (persoons)gegevens. Je bent verplicht om de door ons verlangde gegevens in de beheeromgeving bij ‘Bedrijfsgegevens’ naar waarheid in te vullen en actueel te houden. Voor de uitvoering van de Overeenkomst verwerken wij persoonsgegevens van jou. Wij spannen ons in deze persoonsgegevens zo veel mogelijk te beveiligen en af te schermen voor derden. In onze Privacy Policy staat omschreven hoe wij omgaan met de gegevens die wij verzamelen. De meest recente versie van de Privacy Policy is te raadplegen op onze website. Daarnaast verwerken wij in opdracht van jou in bepaalde gevallen ook gegevens van jouw klanten. Dat is bijvoorbeeld het geval als klanten van jou in jouw Webwinkel hun persoonsgegevens moeten invoeren, zoals bijvoorbeeld het geval is in het orderproces. Voor de verwerking van deze gegevens zijn wij volgens de wet de ‘verwerker’ en ben jij de ‘verantwoordelijke’. Om deze rolverdeling en bijbehorende verplichtingen nader te regelen zijn hieromtrent bepalingen opgenomen in Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden. Het is mogelijk dat de politie, justitie of een andere autoriteit vraagt om jouw persoonsgegevens. Wij verstrekken deze gegevens alleen als we aan een vordering moeten voldoen en we dit conform de toepasselijke wet- en regelgeving mogen. Als wij een vordering krijgen zullen we jou daarover informeren, tenzij we gevorderd worden om dat niet te doen. Als wij verplicht zijn om jouw gegevens te verstrekken zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen die dat voor jou heeft. versie 6 | 18 mei 2020 Jij bent zelf verantwoordelijk voor het exploiteren van de webwinkel. We willen wel dat je je houdt aan de wet- en regelgeving en wij hebben het recht je webwinkel (tijdelijk) te sluiten als blijkt dat dat niet het geval is. Wij zullen dit onder andere kunnen doen als (wij vermoeden dat): -Je gestolen producten aanbiedt;-Je producten / diensten aanbiedt, die je op grond van de wet niet zou mogen aanbieden (bijvoorbeeld wapens, drugs en andere verboden middelen of gok-gerelateerde diensten);-Je producten / diensten aanbiedt, waardoor redelijkerwijs te verwachten is dat je een inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van derden (bijvoorbeeld tassen die wel heel erg lijken op tassen van een bepaald couturemerk);-Je op enige wijze anderen direct of indirect behulpzaam bent bij het schenden van de intellectuele rechten van derden (bijvoorbeeld door het verkopen van mediaspelers waarmee eenvoudig illegale content kan worden afgespeeld);-Je producten / diensten aanbiedt, die MyOnlineStore mogelijkerwijs bedrijfsschade kan toebrengen;-Je de persoonlijke levenssfeer van derden schendt, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongevraagde (commerciële) communicatie;-Je probeert via de webwinkel toegang te krijgen tot andere computers of computersystemen, of hier virussen of andere programma’s verspreidt of laat verspreiden. Als een derde ons wijst op onrechtmatig of inbreuk makend gedrag door jou, brengen wij jou daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Dan vragen wij je daarop zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 1 week) een inhoudelijke reactie te geven. Hierna beslissen wij hoe te handelen. Indien het naar ons oordeel een spoedeisend geval betreft kunnen en mogen wij direct ingrijpen. Wij hebben het recht om de uitvoering van de Dienst (gedeeltelijk) op te schorten, materiaal te verwijderen of (het gebruik van) Dienst te blokkeren als (wij redelijkerwijs vermoeden dat) inbreuk wordt gemaakt op deze Algemene Voorwaarden, rechten van derden of wet- en regelgeving of als sprake is van excessieve belasting van systemen van ons of onze toeleveranciers. Wij zorgen ervoor dat je hier zo snel mogelijk van op de hoogte bent. In bepaalde gevallen mogen wij jouw naam, jouw adres en andere identificerende gegevens afgeven aan een derde die klaagt dat jij inbreuk maakt op diens rechten. Dit doen wij alleen als de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en een derde een redelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens en als aan de wettelijke eisen en daaraan gerelateerde rechtspraak is voldaan. Je beseft dat we het belangrijk vinden dat de gegevens van bezoekers en klanten van jouw webwinkel goed beschermd zijn. Hiervoor nemen we technische maatregelen. Daarnaast ben jij zelf verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk beschermen van de (persoons)gegevens die jij bewaart en gebruikt in jouw webwinkel. Dit doe je door je wachtwoord geheim te houden en regelmatig te wijzigen. Het is verplicht om te beschrijven hoe je met de (persoons)gegevens omgaat in een privacyverklaring die inhoudelijk voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Tref jij niet de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen, dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. versie 6 | 18 mei 2020 Schade als gevolg van overtredingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen wij op jou verhalen. Worden wij in verband hiermee door een derde aangesproken, dan geldt artikel 11.3. Prijzen Wij zijn een Europees bedrijf en de prijzen van onze diensten staan dan ook vermeld in euro’s. Alle prijzen zijn exclusief belastingen (zoals btw) en andere overheidsheffingen. Wij hebben het recht onze prijzen van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld als correctie van de inflatie zoals vastgesteld in de voor onze dienstverlening toepasselijke Dienstenprijsindex (DPI). Ook mogen wij de prijzen aanpassen aan gewijzigde tarieven van onze toeleveranciers, welke dan naar rato worden doorberekend. Dit is geen reden om het contract voortijdig te beëindigen. Het is mogelijk dat de prijzen op onze website een typefout bevatten. Wij hebben dan het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2024 stylefront | sitemap | rss